CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

shërbimet tona

StatisticalACADEMY si organizatë është e specializuar në ofrimin e shërbimeve të trajnimeve profesionale, konsulencës dhe menaxhimit të projekteve kërkimore përmes programeve statistikore ( SPSS, STATA, MaxSTAT,WizardMac. ACAstat, NCSS, Statwing, XLstat, SAS, MiniTab, R Studio, Nvivo, Maxqda ) dhe jostatistikore ( paketa e microsoft office )

Trajnime profesionale

Konsulencë Statistikore

Menaxhim të projekteve kërkimore

Le të punojmë së bashku
NA kontaktoheni